ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 978

تاریخ انتشار : 1396/11/22 -19:44
تعداد حامیان از 1300عبور کرد

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد    احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر سر من زبان شود هر مویی    یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

تعداد حامیان پویش ملی دوباره دانشگاه، از مرز 1300عبور کرد. از این میان حدود 60 نفر دارای مرتبه استاد تمامی، 170 نفر دانشیار، حدود 700 نفر استادیار، و حدود 100 نفر مربی هستند. با عنایت به تداوم استقبال ها، پویش کار خود را تا پایان سال 1396 ادامه خواهد داد.

با احترام