ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 538

تاریخ انتشار : 1396/9/1 -18:51

تورم علمی در مقالات علمی پژوهشی (دکتر اسلامی اردکانی)

فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقالات (نا) علمی-پژوهشی در علوم انسانی

ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﻮري ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ- ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺪ، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﺨﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ، از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و ﭼﻴﺰي از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ. ﺣﺎل آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻼف ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ- ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺪﻳﻊ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ده ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻳﻦ دﺳﺖ، ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﻗﻌﻲ، ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ، ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻳﺎ ﻛﻮﻻژ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺻﻮرﺗﻜﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ آﻣﺎﺳﺎﻧﺪن و ﻓﺮﺑﻬﻲ دروﻏﻴﻦ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي آن ﺑﻴﺎن و راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن، ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻻت در ﻛﻨﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻮري اﺳﺖ، ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سید حسن اسلامی اردکانی

اصل مقاله را می توانید دریافت فرمایید.