ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: ر. ح

تعداد دفعات بازدید : 588

تاریخ انتشار : 1396/10/3 -3:27
هرمنوتیک چالش های علم
آنچه به عنوان شرایط کنونی علم و دانشگاه گفته اید محصول و مولود عوامل متعدد و مرکب است. بنابرای ساده لوحی محض بنظر میرسد که بدون تغییر اساسی علل، منتظر تغییر در معلول باشیم و یا اینکه با تغعیراتی هرچند گسترده شرایط کنونی (که به مثابه معلول اند) شرایط علم بسمت بهبودی برود. آسیب شناسی علت العلل ها و تجویز نسخه "علت محور" یگانه راه هر تحول پایدار محسوب می شود. بدین گونه تفکر، نگرش یا رویکرد هرمونتیک (تاویل گرایانه) می گویند. غیر این رویکرد، راه تحول و بهبودی برای علم و دانشگاه وجود ندارد. این نگرش و نتیجه محصول یک فرایند حداق چند ساله از اوایل اومانیسم تاکنون است‌ و امتحان خود در سطح جهانی را به خوبی داده است و لازم نیست مجدد چرخ را اختراع کنیم. استفاده از تجربیات موفق جوامع مشابه ما و بومی نمودن مولفه هایش، مطمئن ترین و کوتاه ترین راه ممکن است. چندانکه گفته اند: آزموده را آزمودن خطاست. مصداق بارز و جاری، نظام آموزش و پرورش مان است که در دو دهه گذشته در دام دور تسلسل آزمون - خط گرفتار شده و برای ارزیابی کارایی این سیستم، کافیست نگاهی گذرا به کم و کیف محصولات و خروجی هایش داشته باشیم. مانند. تنوع و تعدد خارج از تصور و گیج کننده مدارک فارغ التحصیلان.. با آرزوی بهبودی و عاقبت بخیری برای علم