ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
لیست اخبار:
نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 19:44- 1396/11/22 تعداد بازدید : 978 تعداد حامیان از 1300عبور کرد نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 22:48- 1396/11/7 تعداد بازدید : 958 ریخت و پاش ها در بودجه آموزش عالی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 22:36- 1396/10/14 تعداد بازدید : 1001 دعوت از اساتید در دوران پساتلگرام نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 22:20- 1396/10/3 تعداد بازدید : 949 خبر پویش ملی دوباره دانشگاه در تابناک نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 21:57- 1396/9/20 تعداد بازدید : 873 جزئیات بیشتری از تاییدکنندگان بیانیه نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 19:22- 1396/9/11 تعداد بازدید : 781 اعلام حمایت چهره ماندگار کشور، دکتر مهدی گلشنی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 8:36- 1396/9/3 تعداد بازدید : 831 بخشی از سخنرانی تأثیرگذار دکتر مهدی گلشنی-استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 13:38- 1396/9/1 تعداد بازدید : 627 دکتر خسرو باقری، استاد برجسته و صاحب نام دانشگاه تهران از پویش ملی دوباره دانشگاه حمایت کردند. نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:58- 1396/8/29 تعداد بازدید : 515 خبرگزاری ایسنا، پویش ملی دوباره دانشگاه را پوشش خبری داد نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 9:32- 1396/8/24 تعداد بازدید : 643 پویش ملی دوباره دانشگاه سیاسی نیست!