ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
لیست استنادها:
نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 23:18- 1396/11/7 تعداد بازدید : 808 نامه خواندنی دکتر داوری اردکانی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 23:8- 1396/11/7 تعداد بازدید : 559 سند نقشه جامع علمی کشور نویسنده : منوچهر ذاکر تاریخ انتشار: 19:35- 1396/10/15 تعداد بازدید : 690 آشنایی با منشور بزرگ دانشگاه و ارزشهای بنیادی آموزش عالی (منوچهر ذاکر) نویسنده : منوچهر ذاکر تاریخ انتشار: 18:17- 1396/10/6 تعداد بازدید : 960 آکادمی پاداش: افول ایده دانشگاه در ایران (منوچهر ذاکر) نویسنده : ر. ح تاریخ انتشار: 3:27- 1396/10/3 تعداد بازدید : 569 هرمنوتیک چالش های علم نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 20:58- 1396/9/27 تعداد بازدید : 575 ضرورت تحول در علوم انسانی (بخش ششم) نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 20:58- 1396/9/27 تعداد بازدید : 525 ضرورت تحول در علوم انسانی (بخش ششم) نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 20:49- 1396/9/27 تعداد بازدید : 484 ضرورت تحول در علوم انسانی (بخش پنجم) نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 21:5- 1396/9/24 تعداد بازدید : 569 ضرورت تحول در علوم انسانی (بخش چهارم) نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 20:52- 1396/9/24 تعداد بازدید : 558 ضرورت تحول در علوم انسانی (بخش سوم)